[1]
แก้วแก้วปาน ว., “การศึกษาการจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 111–125, เม.ย. 2022.