[1]
ทองก้าน​เหลือง​ ส., “การพัฒนารูปแบบสมรรถนะจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามแนวปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 ของครูในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 94–110, เม.ย. 2022.