[1]
บุญประเวศ ศ., “การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้เกมเป็นฐานร่วมกับแอปพลิเคชัน Google Classroom เพื่อให้ผลสะท้อนกลับ”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 80–93, เม.ย. 2022.