[1]
มงคลดาว อ. และ รัตนอุบล อ. ., “แนวทางการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัยของปราชญ์ชุมชน เยาวชน และผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 65–79, เม.ย. 2022.