[1]
แลฮะ ม. และ เลาหวิริยานนท์ ช. ., “ปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงและผู้เรียนที่ด้อยความสามารถทางภาษา”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 45–64, เม.ย. 2022.