[1]
สหะวิริยะ ก. และ กั้งแฮ ษ. ., “ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 26–44, เม.ย. 2022.