[1]
ธงพานิช ป., “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนทัศน์การเรียนรู้ NPU Teaching and Learning Paradigm”, edupsu, ปี 33, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2022.