[1]
เกิดทิพย์ ช. และ ใบหมัด ส., “ค่านิยมการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูที่มีความหลากหลายกลุ่มวัยในวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 2, น. 158–174, ก.ย. 2021.