[1]
ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ศ. . และ เปียกบุตร ป., “การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 147–161, ธ.ค. 2021.