[1]
หะยีหามะ ส., วงศ์แดง ม. ., และ ล่านุ้ย ก. ., “การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 175–186, ธ.ค. 2021.