[1]
สายฟ้า ย., “ทิศทางการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศไทยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ครูกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 71–85, ธ.ค. 2021.