[1]
ทองศรี ป. และ ล่าหับ ร. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 162–174, ธ.ค. 2021.