[1]
สุขใจรุ่งวัฒนา ท. และ สุพรรโณภาพ พ. ., “แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 103–115, ธ.ค. 2021.