[1]
เจริญสุข ส. และ ตันติหาชัย ก. ., “การใช้กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในช่วงระยะเวลาการฝึกงาน”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 86–102, ธ.ค. 2021.