[1]
สุนทรกลัมพ์ ภ. ., ชำนาญณรงค์ ช., และ จันทร์เกษร อ., “การเปรียบเทียบผลการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 59–70, ธ.ค. 2021.