[1]
บุณยรัตพันธุ์ พ. ., พานิชย์ผลินไชย เ. ., สุกใส พ. ., กวยเงิน บ., และ โกมลกิตติ์ เ. ., “รูปแบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่จะได้รับทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในระดับปริญญาตรี”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 27–42, ธ.ค. 2021.