[1]
โกมารทัต ส., “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 2, น. 83–93, ส.ค. 2021.