[1]
พรหมแก้ว ส., สังข์ทอง เ., เกิดทิพย์ ช., และ เชิงเชาว์ ช. ., “การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา: กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย”, edupsu, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 199–212, ธ.ค. 2020.