[1]
หนูชู ป., ทองเอม อ., และ โกมารทัต ส., “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์และการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 2, น. 24–38, ส.ค. 2021.