[1]
พัวพัน น. และ กิจเกื้อกูล ส., “แนวทางการใช้ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 17–26, ธ.ค. 2021.