[1]
สะลิมิง ก. และ เกิดทิพย์ ช., “การใช้อำนาจของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลา”, edupsu, ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 171–183, ม.ค. 2020.