[1]
สังขพันธ์ เ. ., บุญปราการ เ. ., เชิงเชาว์ ช. ., จันทวงศ์ อ., และ ลิ้มโยธิน ป. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, edupsu, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 88–103, ธ.ค. 2020.