[1]
สังขพันธ์เ., บุญปราการเ., เชิงเชาว์ช., จันทวงศ์อ., และ ลิ้มโยธินป., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของเยาวชนไทยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, edupsu, ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 88-103, ธ.ค. 2020.