[1]
สำเภาแก้ว ฉ. และ เกิดทิพย์ ช., “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความสุข ในสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี”, edupsu, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 177–185, ก.ย. 2019.