[1]
รุ่งวรพงศ์ ป., “ระบบพี่เลี้ยงทางไกลสำหรับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรโมบิลิตี้ : กรณีศึกษาหลักสูตรโมบิลิตี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง”, edupsu, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 136–150, ก.ย. 2019.