[1]
ดวงศรี พ. และ ธนานิธิกุลโรจน์ ฐ., “การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญา: กรณีศึกษานักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”, edupsu, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 97–111, ก.ย. 2019.