[1]
ศิริมุสิกะ ก. และ ชิณศรี ศ., “การจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้”, edupsu, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 14–27, ก.ย. 2019.