[1]
มามะ โ., เนียมเทศ ว., และ สังข์ทอง เ., “การดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นท่ี 3 (ภาคใต้)”, edupsu, ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 138–148, เม.ย. 2019.