[1]
ทิศวงศ์ จ. และ เกิดทิพย์ ช., “ภาวะผู้นำทางวิชาการ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเรียนรวมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี”, edupsu, ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 114–124, เม.ย. 2019.