อุ้มชูวัฒนา ยุพาวัฒน์, และ ซนีเย็ง รอฮานา. 2021. “ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:187-99. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/253935.