วศินยานุวัฒน์ ธนิกา, และ วณิชชานนท์ อรุณรัศมิ์. 2022. “นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ: อีกทางเลือกของสะเต็มศึกษาในชีววิทยา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 33 (1). Pattani, Thailand:1-11. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/247543.