กรัณย์ธัญเจริญ ศศิพิมล, เกษมสุขพิพัฒน์ วันดี, และ จันทรา ชานนท์. 2022. “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายร่วมกับการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 33 (1). Pattani, Thailand:223-36. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/244672.