เตชะวัฒนศิริดำรง วัชรภัทร. 2022. “การพัฒนาสมรรถนะครูคืนถิ่นภาคกลางตอนบนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 33 (1). Pattani, Thailand:212-22. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/244223.