จิตสุภา จิระ, เอี่ยมเสน สิทธิพร, ปิ่นจินดา พันพัชร, และ กี่สุขพันธ์ เบญจวรรณ. 2021. “แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:1-16. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/244076.