เทพยากุล ฤๅชุตา. 2022. “องค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 33 (1). Pattani, Thailand:197-211. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243778.