พินลา วิภาพรรณ, และ พินลา วิภาดา. 2022. “ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี ในรายวิชาสัจธรรมนำชีวิตสำหรับครู เพื่อการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมสำหรับนิสิตปริญญาตรี”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 33 (1). Pattani, Thailand:184-96. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243696.