แก้วแก้วปาน วนัญญา. 2022. “การศึกษาการจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 33 (1). Pattani, Thailand:111-25. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243505.