มงคลดาว อรวิภา, และ รัตนอุบล อาชัญญา. 2022. “แนวทางการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ระหว่างวัยของปราชญ์ชุมชน เยาวชน และผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 33 (1). Pattani, Thailand:65-79. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243384.