แลฮะ มูนีร, และ เลาหวิริยานนท์ ชลลดา. 2022. “ปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงและผู้เรียนที่ด้อยความสามารถทางภาษา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 33 (1). Pattani, Thailand:45-64. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243352.