สหะวิริยะ กาญจนา, และ กั้งแฮ ษมาวดี. 2022. “ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 33 (1). Pattani, Thailand:26-44. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/243330.