เกิดทิพย์ ชวลิต, และ ใบหมัด สุปราณี. 2021. “ค่านิยมการส่งเสริมการปฏิบัติงานของครูที่มีความหลากหลายกลุ่มวัยในวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (2). Pattani, Thailand:158-74. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/242202.