ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ศิริวรรณ, และ เปียกบุตร ปิยพัทธ์. 2021. “การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:147-61. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240554.