งามมงคลวงศ์ สุดาสวรรค์, และ พุ่มเฉลิม สุริยะ. 2021. “การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมผู้ประเมินภายนอก ในการประเมินคุณภาพแบบการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:129-46. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240529.