หะยีหามะ สุลัยญา, วงศ์แดง มีชัย, และ ล่านุ้ย กุสุมา. 2021. “การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:175-86. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240471.