ทองศรี ประจวบ, และ ล่าหับ รังสฤษ. 2021. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชนสงขลา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:162-74. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240276.