สุขใจรุ่งวัฒนา ทิพย์วรรณ, และ สุพรรโณภาพ พิทักษ์. 2021. “แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:103-15. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240275.