เจริญสุข สุภาพร, และ ตันติหาชัย กิตติมา. 2021. “การใช้กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในช่วงระยะเวลาการฝึกงาน”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:86-102. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240239.