สุนทรกลัมพ์ ภิฑชญา, ชำนาญณรงค์ ชัยพรรณ, และ จันทร์เกษร อมฤต. 2021. “การเปรียบเทียบผลการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:59-70. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240195.