บุณยรัตพันธุ์ พีรธร, พานิชย์ผลินไชย เทียมจันทร์, สุกใส พงษ์เอก, กวยเงิน บุญส่ง, และ โกมลกิตติ์ เอกชัย. 2021. “รูปแบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่จะได้รับทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในระดับปริญญาตรี”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (3). Pattani, Thailand:27-42. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240059.