โกมารทัต สมพร. 2021. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 32 (2). Pattani, Thailand:83-93. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu/article/view/240007.